Terms and Conditions


Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a
povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními
podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).


1 Definice


1.1 V těchto Obchodních podmínkách.


1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou
aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové
adresy https://voicesinrowing.com, jejíž hlavní
funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;


1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust.
§ 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako
prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;


1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je
automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho
jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním
Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;


1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění;


1.1.5 „Provozovatel“ znamená společnost Rowline s.r.o.,
IČO: 25073001, se sídlem Zimní 258, Lešany
277 51 Nelahozeves


1.1.6 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací
jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při
Registraci;


1.1.7 „Registrace“ znamená elektronickou registraci
Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných
registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a
jejich následným uložením do databáze E-shopu;


1.1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;


1.1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo
fyzickou osobu, která užívá E-shop;


1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je
každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele
unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;


1.1.11 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k
prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i
licence k užití této věci;


2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy


2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a
smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na
CD/DVD, event. jiném nosiči.


2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:


2.2.1 V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena
licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.


2.2.2 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu
jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků
stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší
podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí
dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se
zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.


2.2.3 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s
navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže
být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který
nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím,
aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od
smlouvy.


2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:


2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku
právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky
Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako
prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.


2.4.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu
Rowline s.r.o., IČO: 25073001, se sídlem Přídolská 909, 155 00 Řeporyje.


2.4.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět
Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele.
Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli
nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.


2.4.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:


a o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným
souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;


b o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj.
digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;


c o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy;


2.4.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě
odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž
plnění již začalo.


2.4.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně
číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být
ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.


2.4.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí
Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna
originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel
povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.


2.4.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto
Obchodních podmínek.


2.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se
s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.


2.6 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností
spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit
na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy
info@voicesinrowing.com. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo
státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti
spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními
předpisy.


3 Proces uzavření Smlouvy


3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní
smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je
zobrazení tlačítka s označením „Přidat do košíku“ v uživatelském rozhraní
E-shopu.


3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy
podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje
kliknutí na dané tlačítko s označením „OBJEDNAT“.


3.3 Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních
podmínek je uzavřena Kupní smlouva.


3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na
tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet
na server, kde je nainstalován E-shop.


3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském
prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou
e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel
bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za
správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.


3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní
smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v
uživatelském prostředí E-shopu.


3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je
pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně
tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.


4 Kupní smlouva


4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:


4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v
uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v
množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v
uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit
Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v
uživatelském prostředí E-shopu.


4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní
smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za
odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele
spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.


4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné
potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení
objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.


4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097
občanského zákoníku se tímto vylučuje.


4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením
a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky
v uživatelském prostředí Portálu.


4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v
uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a
případně další peněžitá plnění Provozovateli.


4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na
provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení
takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí
E-shopu.


4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen
uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.


4.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní
cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet
Provozovatele.


4.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy
z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.


4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné
odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami
v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou
výhradně náklady Uživatele.


4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je
předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží
Uživatelem.


4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od
uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v
uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.


4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu v
elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané
objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.


4.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je
darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od
Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s
Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i
poskytnutý dar.


4.1.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba
uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu
uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro
Spotřebitele.


4.1.17 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel
oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla. Za moment uplatnění
reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele
reklamované Zboží.


4.1.18 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží
uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně
uvedených vad takového Zboží.


4.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem
Kupní smlouvy. přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem
převzetí daného zboží Uživatelem.


4.1.20 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem
Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí
daného zboží Uživatelem.


5 Uživatelský účet


5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.


5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu
Přístupové údaje.


5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za
údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po
přihlášení se do svého Uživatelského účtu.


5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli
jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna
přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za
neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za
škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty,
odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen
sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené
lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.


5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst.
1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto
Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo
e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze
E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 7
dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny
Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od
doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li
doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve
výpovědní době 7 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je
dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.


6 Reklamační řád


6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.


6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového
Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak
pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen
výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní
smlouvy.


6.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě
má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.


6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na
dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu
Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad,
vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli
působilo značné obtíže.


6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před
převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám
způsobil.


6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení
Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní
cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží
na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při
převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.


6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit
odpovědnost z vadného plnění v záruční době.


6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli
záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního
listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které
musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a
příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.


6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží
opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel
odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném
místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším,
uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.


6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané
reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší
lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se
jednalo o podstatné porušení Smlouvy.


6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel
neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do
doby, než budou dané podklady dodány.


6.12 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace
vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.


6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže
nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném
zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které
neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.


7 Ochrana osobních údajů


7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté
osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních
zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před
neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.


7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách
ochrany osobních údajů zde: https://voicesinrowing.com/privacy-policy/


8 Užívání E-shopu


8.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání
E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.


8.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo
uživatelské rozhraní.


8.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup
k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo
jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.


8.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné
právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody,
které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel
povinen nahradit v plném rozsahu.


8.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo
platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit
Uživatelský účet.


9 Prohlášení Provozovatele


9.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto
elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a
posloupně a jsou chráněny proti změnám.


9.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u
Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v
takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou
kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného
Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu
přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.


9.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být
ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích
převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel
povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě
nejasností kontaktovat Provozovatele.


9.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny
v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci https://voicesinrowing.com/contact/.


10 Elektronická evidence tržeb


10.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce
daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


10.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016
Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto
dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.


10.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách:
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky


11 Rozhodné právo


11.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem
České republiky, zejména Občanským zákoníkem.


12 Účinnost


12.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. prosince 2020.

 

<

Business conditions for e-shop


Mutual rights and obligations of the User and the Operator, especially the rights and
obligations arising from the Purchase Agreement are governed by these business
conditions (hereinafter referred to as “Business Conditions”).


1 Definitions


1.1 In these Business Conditions.


1.1.1 “ E-shop ” means a computer program – the Internet
an application that is available on the Internet via the Internet
https://voicesinrowing.com , the primary one
the functionality is the display, selection and ordering of goods by the User;


1.1.2 “ Purchase Agreement ” means a purchase agreement within the meaning of Art.
§ 2079 et seq. Of the Civil Code concluded between the Operator as
the Seller and the User as the Buyer through the E-shop;


1.1.3 “ Shopping Cart ” means the part of the E-Shop that is
automatically generated by the activation of the relevant functions by the User within his
acting in the user environment of the E-shop, especially by adding or removing
Goods and / or by changing the quantity of selected Goods;


1.1.4 “ Civil Code ” means Act No. 89/2012 Coll.,
the Civil Code, as amended;


1.1.5 “ Operator ” means Rowline s.r.o.,
ID: 25073001, with its registered office at Přídolská 909, 155 00 Řeporyje;


1.1.6 “ Access Information ” means a unique login
name and associated password entered by the User into the E-shop database at
Registration;


1.1.7 “ Registration ” means electronic registration
Users to the E-shop database, by filling in at least the mandatory ones
registration data in the user interface of the E-shop and access data a
their subsequent storage in the E-shop database;


1.1.8 “ Consumer ” means the User – a person who
outside the scope of their business activities or outside the scope of independent performance
concludes a Contract with the Operator or otherwise negotiates with it;


1.1.9 “ User ” means any legal or
a natural person who uses the E-shop;


1.1.10 “ User Account ” means the portion of the E-Shop that is
for each User established by Registration (ie it is for each User
unique) and made available after entering the Access Data;


1.1.11 “ Goods ” means an item offered by the Operator to
sale to the User through the E-shop, and if it is offered for the Goods, as well
a license to use the item;


2 Information for the Consumer before concluding the contract


2.1 The Operator enters into contracts, the subject of which is the provision of services, and
contracts under which copyrighted digital content is delivered to
CD / DVD, event. another carrier.


2.2 With regard to the price of the Goods and transport costs and other charges, the following applies:


2.2.1 In the case of license agreements concluded for an indefinite period, the price
the license is agreed for the entire period of granting the license, unless otherwise stated.


2.2.2 Prices of provided goods, provided services and licensed content
are listed on the website with and without VAT, including all fees
provided for by law, however, the cost of delivering goods or services varies
according to the chosen method and transport provider and method of payment. Included
The agreed prices are no payments, fees or other rewards that must
The user may spend on services provided by third parties in connection with
by paying the agreed price; such costs are paid exclusively by the User.


2.2.3 In the event of withdrawal from the contract, the Consumer shall bear the costs associated with
return of the Goods, and in the case of a contract concluded by means
distance communication, the cost of returning the Goods if the goods cannot
be returned for their nature by ordinary mail.


2.3 In the event that the subject of the contract will be the supply of digital content which
will not be delivered on a tangible medium, the Consumer gives his express consent to
that this content be delivered before the expiry of the statutory period for withdrawal from
contracts.


2.4 Withdrawal from the contract applies that:


2.4.1 According to the provisions of § 1829 par. 1 of the Civil Code, the consumer has
the right to withdraw from the Purchase Agreement within fourteen (14) days of receipt
Goods. In the event that the subject of the Purchase Agreement is several types of Goods or
delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery
Goods. Withdrawal from the Purchase Agreement must be to the Operator (as
to the seller) sent within the period specified in this paragraph.


2.4.2 Withdrawal from the contract should be sent to the Operator at your expense
Rowline s.r.o., IČO: 25073001, se sídlem Přídolská 909, 155 00 Řeporyje


2.4.3 The consumer is obliged without undue delay, within 14 days at the latest
from the date on which the Purchase Agreement was withdrawn
To the Operator or hand them over at the address of the Operator’s establishment or registered office.
The deadline is considered to be observed even if the Goods are sent to the Operator
no later than the last day of the above deadline.


2.4.4 The consumer may not withdraw from the contract:


and on the provision of services that the Operator has fulfilled with the previous express
with the consent of the Consumer before the expiry of the period for withdrawal from the contract;


b on the supply of an audio or video recording or a computer program, ie
digital content on a tangible medium if it has infringed its original packaging;


c on the delivery of digital content, if it was not delivered on a tangible medium and was
delivered with the prior express consent of the consumer before the deadline
for withdrawal from the contract;


2.4.5 The consumer is obliged to pay a proportion of the price in the case
withdrawal from a contract having as its object the provision of services and whose
performance has already begun.


2.4.6 If the Consumer withdraws from the Purchase Agreement, he is obliged to notify in writing
your bank account number to return the purchase price for the Goods, which may be
humiliated if there are legitimate reasons to do so.


2.4.7 If the Consumer withdraws from the Purchase Agreement regarding the Goods he returns
Damaged and / or worn by the operator, especially if they are removed
the original designation of the Goods (ie labels, stickers, etc.) is the Consumer
obliged to reimburse the Operator for the costs of restoring the Goods to their original condition.


2.4.8 The form for withdrawal from the Purchase Agreement forms Annex No. 1 to these
Business conditions.


2.5 The Consumer is liable to the Operator for the decrease in the value of the Goods as a result
handling these goods in a manner other than that which is necessary for acquaintance
with the nature and properties of the Goods, including its functionality.


2.6 The Operator uses the possibility of out-of-court settlement of complaints
consumers. In the event of a complaint, Consumers can contact them free of charge
to the relevant employee of the Operator via e-mail address
info@voicesinrowing.com. You can lodge a complaint with the supervisory authority or
state supervision. The Czech Trade Inspection Authority handles out-of-court complaints
consumers in the manner and under the conditions laid down by the relevant legal
regulations.


3 The process of concluding the Contract


3.1 The Operator offers the Users the conclusion of the Purchase via the E-shop
contracts. The offer for the conclusion of the Purchase Agreement by the Operator is
display the button labeled “Add to Cart” in the user interface
E-shop.


3.2 For the unconditional acceptance of the Operator’s offer to conclude the Purchase Agreement
according to paragraph 3.1 of these Business Conditions by the User is considered
click on the button labeled “ORDER”.


3.3 Unconditional acceptance of the offer pursuant to paragraph 3.2 of these Business
conditions, the Purchase Agreement is concluded.


3.4 The contract is concluded when the electronic information about the click on
button in the sense of paragraph 3.2 The user accesses via the Internet
to the server where the E-shop is installed.


3.5 The user undertakes to the relevant text fields in the user
E-shop environment to fill in the true and complete data, especially your own
e-mail address, identification data and, where applicable, delivery address. User
acknowledges that the Operator will reasonably consider the data entered by him as
correct and complete and is not authorized to check the entered data.


3.6 The Operator shall send the User an e-mail message on the conclusion of the Purchase
contract, to the e-mail address entered by the User in the appropriate field in
user interface of the E-shop.


3.7 All Goods presented within the user environment of the E-shop are
for information only and the Operator is not obliged to enter into an Agreement regarding
of these Goods. The provisions of § 1732 para. 2 of the Civil Code shall not apply.


4 Purchase contract


4.1 By concluding the Purchase Agreement, the following provisions enter into force:


4.1.1 The User buys from the Operator the Goods that the User has chosen in
user interface of the E-shop by adding it to the Shopping Cart, in
the quantity that the User has chosen and / or set for the given Goods in
user interface of the E-shop, and the User undertakes to pay
To the Operator for the given goods the price which is stated for such Goods in
user interface of the E-shop.


4.1.2 The Operator has the right until the moment of sending the Goods to the User from the Purchase
withdraw from the contract for any reason or without giving a reason. For
withdrawal from the Purchase Agreement is also considered the legal action of the Operator
consisting in notifying the User that he cannot deliver the Goods ordered by him.


4.1.3 The Operator is entitled to request additional information from the User at any time
order confirmation and until he receives confirmation from the User
order, is entitled to delay the shipment of the Goods to the User.


4.1.4 The method of packaging the Goods is determined exclusively by the Operator; provisions of § 2097
of the Civil Code is hereby excluded.


4.1.5 The User is obliged to pay the Operator the costs associated with the packaging
and delivery of the goods to the User, in the amount specified in the order
in the user environment of the Portal.


4.1.6 The User has the right to choose from the options displayed to the User in
user interface of the E-shop, the method of payment of the purchase price for the Goods and
or other monetary benefits to the Operator.


4.1.7 If any of the payment methods contains information on the cost of
making such payment, the User is obliged to bear the costs of execution
such payments that are listed for that payment in the user environment
E-shop.


4.1.8 In the case of non-cash payment by bank transfer, the user is obliged
indicate the variable symbol specified by the Operator.


4.1.9 In the case of non-cash payment, the User is obliged to pay the purchase price
the price is met at the moment the relevant amount is credited to the bank account
Operators.


4.1.10 The Operator has the right to provide the User with a discount on the price of the Goods. Sales
of the price The goods may be combined with each other, unless expressly stated otherwise.


4.1.11 The purchase price for the Goods does not include any payments, fees or other
rewards that the User must spend on services provided by third parties
in connection with the payment of the purchase price for the Goods; such costs are
exclusively at the expense of the User.


4.1.12 The Operator reserves the ownership right to the Goods, which is
subject of the Purchase Agreement, until full payment of the purchase price for the Goods
By.


4.1.13 The Operator undertakes to deliver the Goods to the User within a reasonable period of time from
conclusion of the Purchase Agreement. All delivery times for the Goods listed in
The user interface of the E-shop is for guidance only.


4.1.14 The Operator will always send the User a tax document – invoice in
in electronic form, to the email address of the User entered in the given
order to the E-shop User Environment.


4.1.15 If the Operator, together with the Goods, provides a gift to the User, it is
the donation contract between the User and the Operator is concluded with a termination
provided that if the Purchase Agreement terminates (eg for withdrawal from
Purchase contract), the given gift contract expires immediately from the beginning together with
The Purchase Agreement and the User is obliged to return together with the goods to the Operator i
given gift.


4.1.16 The Operator provides the User with a warranty on the Goods, if the warranty period
listed for the given Goods in the user environment of the E-shop, for a period of time
the said warranty period, the said warranty being valid only for
Consumers.


4.1.17 The User has the right to withdraw from the contract and the right from defective performance
authorized to apply to the Operator at the address of its registered office. For the moment of application
the complaint is considered to be the moment when the Operator received from the User
claimed Goods.


4.1.18 If it is within the user environment of the E-shop for the given Goods
stated that it is used, the User buys the Goods in the used condition, including
the defects in such Goods.


4.1.19 Risk of loss, damage and / or destruction of the Goods which are the subject
Purchase Contract. passes to the User, who is the Consumer, moment
acceptance of the goods by the User.


4.1.20 Danger of loss, damage and / or destruction of the Goods which are the subject
Of the Agreement, passes to the User who is not a Consumer at the moment of acceptance
of the given goods by the User.


5 User account


5.1 The User has the right to establish a User Account by Registration.


5.2 The User is obliged to enter before entering the User Account
Access data.


5.3 User identification data entered during Registration are considered
data entered when ordering each Goods that the User makes after
log in to your User account.


5.4 The User may not provide Access Data or any of them to third parties
another access to the User Account. The user is obliged to do all of them
appropriate measures for their confidentiality. The user is fully responsible for
unauthorized use of this access data or the User Account and for
damage thus caused to the Operator or third parties. In case of loss,
The User is obliged to steal or otherwise violate the right to use these passwords
communicate this fact to the Operator without delay. Operator in reasonable
will provide the User with new access data within this period.


5.5 In the case of User Registration, the conditions of the provisions of § 1752 par.
1 of the Civil Code and the Operator is entitled to unilaterally change these
Terms and Conditions; will notify the User of the change via the E-shop and / or
an e-mail message to the User’s e-mail address entered in the database
E-shop. The User has the right to reject changes to the Business Conditions within 7
days from the first login to the User account after notification of the change
Business conditions (if delivery via E-shop) or from
delivery of the given e-mail message to the User’s e-mail box (if
delivered by e-mail) and the obligation to terminate for this reason in
notice period of 7 days, which the contracting parties mutually state that it is
sufficient to procure similar services from another supplier.


6 Complaints procedure


6.1 The Operator is responsible to the Consumer that the Goods are free of defects upon receipt.


6.2 If the Goods contain defects, the Consumer has the right to request the delivery of a new one
Goods without defects, unless it is disproportionate to the nature of the defect, however
if the defect concerns only a part of the Goods, the Consumer can only request it
replacement of the component; if this is not possible, he has the right to withdraw from the Purchase
contracts.


6.3 The Consumer also has the right to deliver new Goods or replace parts in
in the case of a remediable defect, if he cannot use the Goods properly for
recurrence of the defect after repair or for a larger number of defects. In that case
The Consumer has the right to withdraw from the Purchase Agreement.


6.4 If the Consumer does not withdraw from the Purchase Agreement or does not exercise the right to
delivery of new Goods without defects or for replacement of its part or for repair
Goods may require a reasonable discount. The consumer has a right to a reasonable
a discount even if the Operator cannot deliver new Goods without defects,
replace its component or repair the Goods, as well as in the event that the Operator
does not seek redress within a reasonable time or that he would seek redress from the Consumer
caused considerable difficulties.


6.5 The right from defective performance does not belong to the Consumer, if the Consumer before
by taking over the Goods he knew that the Goods had a defect, or if the Consumer himself defective
caused.


6.6 The Operator’s liability for defects of the Goods does not apply to wear and tear
Goods caused by its usual use, for Goods sold at a lower purchase price
the price for the defect for which the lower purchase price was agreed, for the used Goods
for a defect corresponding to the degree of use or wear and tear that the Goods had during
acceptance by the Consumer, or if it follows from the nature of the Goods.


6.7 If a warranty is provided on the Goods, the Consumer has the right to claim
liability for defective performance during the warranty period.


6.8 At the request of the Consumer, the Operator is obliged to provide the Consumer
warranty card. If the nature of the Goods allows it, it is sufficient instead of the warranty
issue to the Consumer a proof of purchase of the Goods containing the data that
it must contain the data as a guarantee certificate. The guarantee certificate must contain the name and
surname, name or business name, ID number and registered office of the Operator.


6.9 In the event that the Consumer exercises his right to eliminate defects in the Goods
repair at the Goods for which the entrepreneur is designated for the purpose of warranty repairs
different from the Operator whose registered office or place of business is in the same
place as in the case of the Operator or in a place closer to the Consumer,
the Consumer shall exercise the right to warranty repair at this entrepreneur.


6.10 Complaints about the Goods, including the elimination of defects in the Goods, must be settled
without undue delay, no later than 30 days from the date of application
complaints, unless the Operator and the Consumer agree on a longer one
deadline. After this period, the Consumer has the same rights as if
it was a material breach of the Treaty.


6.11 The period of time for settling a complaint is stopped in the event that the Operator
has not received all the documents necessary for the settlement of the complaint, by
time before the documents are delivered.


6.12 The operator or the entity designated by him after the proper settlement of the complaint
prompts the Consumer to take over the repaired Goods.


6.13 The right to exercise rights from defects of the Goods expires in the event of improper installation
or unprofessional commissioning of the Goods, as well as unprofessional
handling, ie especially when using the Goods in conditions that
they do not correspond with their parameters to the parameters stated in the documentation for the Goods.


7 Privacy


7.1 The operator is obliged by law to protect and secure the provided
personal data. The operator therefore uses a variety of efficient
security technologies to protect personal data from
unauthorized disclosure or use.


7.2 More detailed information on personal data protection can be found in the Policy
Privacy Policy here: https://voicesinrowing.com/privacy-policy/


8 Using the E-shop


8.1 The Operator hereby grants the User a non-exclusive license to use
E-shop in the manner provided for in these Terms and Conditions.


8.2 The Operator has the right to change the E-shop, ie its technical solution and / or
the user interface.


8.3 The Operator has the right to limit or interrupt the functionality of the E-shop or access
to it for the time strictly necessary for reasons of maintenance or repair of the E-shop or
for another reason on the part of the Operator or a third party.


8.4 The User is obliged to observe a valid and effective one when using the E-shop
legislation of the Czech Republic and the European Community. All damages,
which would thus arise for the Operator or third parties is the User
obliged to replace in full.


8.5 In the event of a breach of these Terms and Conditions or the Purchase Agreement or
The Operator has the right to cancel valid and effective legal regulations
User account.


9 Operator’s declaration


9.1 The Operator declares that the data records in the E-shop as
electronic system, are reliable and are carried out systematically and
sequentially and are protected against change.


9.2 Due to a technical error in the E-shop, the purchase price may be displayed at
Goods the amount of which does not roughly correspond to the usual price for such Goods on the market; in
in such a case, the Operator is not obliged to deliver the Goods as shown
purchase price, contact the User and inform him of the actual purchase price of the given
The Goods and the User have the right to decide whether the Goods at the actual purchase price
accepts, and if this does not happen, the Purchase Agreement is canceled from the beginning.


9.3 The User acknowledges that the photos of the Goods in the E-shop may be
illustrative or may give a distorting effect as a result of them
conversion to display in the technical means of the User, therefore it is the User
obliged to always get acquainted with the entire description of the Goods and in the case of
ambiguity to contact the Operator.


9.4 Contact details of the Operator for communication with the User are given
in the user interface of the E-shop in section https://voicesinrowing.com/contact/.


10 Electronic records of sales


10.1 According to the Act on the Registration of Sales, the seller is obliged to issue
to the buyer of the receipt and at the same time is obliged to register the received revenue with the administrator
taxes online; in the event of a technical failure, within 48 hours at the latest.


10.2 An invoice containing mandatory data and a receipt pursuant to Act No. 112/2016
Sb., On the registration of sales, the User will receive in the form of a link to download these
documents or as an e-mail attachment. The buyer agrees to this.


10.3 More information is available on the following websites:
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky


11 Applicable law


11.1 These Business Conditions, as well as the Purchase Agreement, are governed by law
Of the Czech Republic, in particular the Civil Code.


12 Effectiveness


12.1 These Terms and Conditions shall enter into force on 1 December 2020.

 

Scroll to Top